Miljöpartiets energiparenteser!

Ytterligare en av miljöpartiets energisatsningar dödförklarad. Regeringen har nu långt om länge insett det orimliga i att bensinstationer enligt lag var skyldiga att tillhandahålla teknisk utrustning och saluföra ett fordonsbränsle som i princip är baslivsmedel för miljoner människor.

Hundratals små bensinstationer på landsbygden tvingades upphöra med verksamheten på grund av att investeringen i teknisk utrustning i förhållande till försäljningsvolymen och den moraliska känsla som fanns hos bensinstationsägarna bjöd emot att saluföra etanolbränsle.

Samhällsekonomiskt och ur miljösynpunkt var och är etanolsatsningen en total nationalekonomisk katastrof. Hundratalsmiljoner bortkastade i teknisk utrustning, mängder av av arbetstillfällen som försvann på landsbygden, ökande bensinkostnader för den enskilde på landsbygden för att tanka fordon när den närliggande bensinstationen och kiosken slog igen.

Jag lämnade in en motion till Halmstads kommunfullmäktige enligt nedanstående utdrag ur motionen för att påvisa för kommunen det orimliga i att inköpa etanoldrivna fordon för verksamhet inom kommunen.

Från miljöpartiets representanter inom kommunen hördes inte ljud, som vanligt blinda och döva för verkligheten. Att motionens innehåll handlade om moraliska och humanitära ställningstagande var uppenbart av underordnad betydelse för miljöpartiets representanter inom kommunen.

Tyvärr fick jag bekräftat att samma attityd var rådande för miljöpartiets centrala språkrör.
Etanol var lösningen för alla miljöproblem.

Motion till Kommunfullmäktige 2008-04-30.
Halmstads kommun.

Mot bakgrund av den internationella debatten om produktion av biobränsle från spannmål, sockerrör och palmolja och spannmålsöverskott.

Framstående internationella organisationer har indikerat att en akut svältkatastrof står för dörren om den industrialiserade delen av världen avser att konsumera spannmålsöverskottet för att producera biobränsle. Baslivsmedelkostnaden inom den så kallade tredje världen har stigit till en nivå som innebär att miljoner familjer inte längre har ekonomi att äta sig mätta.
Internationella hjälporganisationer rekommenderar ett förbud mot produktion av biobränsle från spannmål, sockerrör och palmolja.
Därutöver indikerar samma organisationer att väsentliga arealer av jordbruksmark för produktion av livsmedel har tagits i anspråk för produktion av biobränsleråvara.

Planer finns för att ytterligare ödelägga regnskogar och andra värdefulla områden för att anlägga sockerrörsodlingar och palmodlingar för produktion av biobränsleråvara.

Vi vill här visa ett exempel på det orättfärdiga i att producera biobränsle från livsmedel.
För att erhålla 50 liter biobränsle från majs krävs 358 kilo majs.
358 kilo majs motsvarar en vuxen persons alternativt 3 mindre barns årsbehov av baslivsmedel.

Gunnar Malmström