MASSINVANDRING OCH MASSARBETSLÖSHET

Vi måste få till en förändring av INVANDRINGS POLITIKEN

I en färsk rapport från Arbetsförmedlingen prognostiseras fortsatt hög arbetslöshet under de kommande åren. Den huvudsakliga orsaken till att arbetslösheten inte minskar anges vara Sveriges exceptionellt höga asyl- och anhöriginvandring.

Arbetsförmedlingen uppger att det under de närmaste två åren kommer att skapas drygt 100.000 nya jobb. Man förutspår en minskning av arbetslösheten från dagens 8,0 procent till 7,9 procent nästa år. Det handlar alltså om en promille. Under 2016 tror Arbetsförmedlingen att arbeslösheten kommer att gå ned med ytterligare tre promille, till 7,7 procent.

I reda tal handlar det om en minskning av arbetslösheten med cirka 10.000 personer fram t o m 2016, från drygt 400 000 personer till cirka 390 000 personer. De flesta jobben antas skapas i storstadsregionerna. Skattefinansierade jobb inom offentlig sektor uppges utgöra lejonparten.

Arbetsförmedlingen påpekar att det främsta skälet till att arbetsförmedlingen endast minskar på marginalen är de fortsatt höga och ökande asyl- och anhöriginvandringen. Det är också i denna grupp som arbetslösheten kommer att fortsätta vara i särklass högst – bland utomeuropeiskt födda och ungdomar utan fullgjord gymnasieutbildning, där första och andra generationens asylinvandrare också är starkt överrepresenterad. Bland svenskar uppges funktionshindrade och äldre ha svårast att få arbete.

Arbetsförmedlingen har räknat på en nettoinvandring på 94.000 personer under perioden, en siffra som sannolikt är tilltagen i underkant, varför beräkningarna får tas med en nypa salt. En minskning av arbetslösheten i regionen några promille är också långt från de stolta föresatser som så väl den nu sittande rödgröna som den förra blå regeringen aviserat som sina målsättningar.

Värt att notera är att Arbetsförmedlingen bedömer att jobbtillväxten inte kommer att ske i marknadsekonomin utan genom politiskt skapade och skattefinansierade jobb i offentlig sektor. En ansenlig andel av dessa jobb genereras dessutom utifrån behov som följer av hanteringen av den ökande massinvandringen. Det handlar om anställda på Migrationsverket, tolkar, asylboendepersonal, förstärkningar inom socialtjänst, polis och rättsväsende till följd av ökat utanförskap och gängkriminalitet osv.

Det blir alltmer uppenbart att det enda sättet att på allvar få ned den höga arbetslösheten är att upphöra med att varje år importera många tiotusentals nya arbetslösa. Det gäller i synnerhet anhöriginvandrarna som saknar asylskäl men som ändå tillåts komma i lika stora antal som de primära asylanterna och utan krav på försörjningsansvar från dem själva eller deras anknytningspersoner i Sverige.