Svensk lag gäller

För att framöver undvika missförstånd så vill jag förtydliga att de tankar och förslag jag tar upp i det här inlägget endast handlar om fullt friska och arbetsföra personer.

Framstegspartiet är av den uppfattningen att alla fullt friska och arbetsföra utlänningar som vill bosätta sig och leva i Sverige också skall ha en genuin önskan om att assimileras, underställa sig svenska lagar, vår syn på demokrati, jämlikhet, jämställdhet och likabehandling oavsett kön, religion eller sexuell läggning.
Assimilering skall vara en självklarhet för att tydliggöra likvärdigheten mellan svenskar och invandrare och är avgörande för att förebygga konflikter. Assimilering och frivillig integrering på svenskarnas villkor har varit en självklarhet under århundraden i vårt lands historia.

Framstegspartiet har en öppen inställning till flyktingar och vill införa tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) för nödställda som drabbats av konflikter och inbördeskrig. I samband med tillfälligt uppehållstillstånd påtalas även för individen att kraven för att kunna få beviljat permanent uppehållstillstånd (PUT) eller anhöriginvandring är att den som ansöker om (PUT) inte får förekomma i nationella eller internationella belastningsregister. Vidare skall flyktingen varit självförsörjande i minst fyra år, samt efter erlagda och godkända språktester påvisat att denne kan förstå och göra sig förstådd i text och tal på Svenska.

Möjligheten att kunna ansöka om att få bli Svensk medborgare får ske tidigast ytterligare fyra år efter det att PUT beviljats och under förutsättning att den sökande är mantalsskriven, självförsörjande och permanent boende i landet. Framstegspartiet ser ISLAM med vidhängande Sharialagar som ett stort hot mot demokratin och vill därför avkräva flyktingen att skriftligen avlägga trohets och lojalitetslöfte mot Sverige och dess befolkning där det tydligt framgår att man underkastar sig Svenska lagar och tar avstånd från Sharia.

Familjeåterförening skall inte vara självklart i Sverige, vi skall i första hand hjälpa referenspersonen att återförenas i tryggt tredje land om de anhöriga befinner sig i ett land utan asylbehov. I de fall som anhöriginvandring medges skall 100% underhålls skyldighet och samtliga kostnader falla på den enskilde som tar in anhörig. Likaså vill inte Framstegspartiet ha några speciella undantag när det gäller flyktingar/utlänningar som kommer till landet. Ex. så skall kraven på att få pension vara lika för alla oavsett om det rör sig om Svenskar, anhöriginvandrare eller flykting/utlänning. Det är en stor skandal att in infödd Svensk skall ha ut mindre i pension efter att ha jobbat och betalat skatt i hela sitt liv än vad en anhöriginvandrare kan få ut sammanlagt med alla förmåner och diverse bidrag inräknade.

Givetvis så skall medborgarskapet kunna återkallas. För personen/personerna som begått allvarligare brott som leder till 3 månaders fängelse eller mer skall omedelbart utvisas ur landet och alla individer med ett utvisningsbeslut skall vidare befordras till ett speciellt upprättat utvisningsförvar. Den/de utvisade skall möjlig göras en överklagan med statlig rättshjälp, därefter skall juridisk hjälp betalas av den/de utvisade själv.

Print Friendly, PDF & Email